Uitleg over sponsoring

Gelden kunnen beschikbaar worden gesteld voor niet-commerciële activiteiten die een positieve uitstraling hebben op Epe en Heerde. Een enkele keer worden ook projecten buiten de regio ondersteund. Het type project dat wordt ondersteund is zeer breed.

Zo heeft Lions Epe een significate bijdrage kunnen doen bij het nieuwe Hospice in Epe, Snoezel apparaten voor bewoners van Instituut Philadelphia en beogen wij in 2022 de ventwagen van de Passerel te sponsoren. 

 

Voor welke activiteiten stelt de Lionsclub Epe gelden beschikbaar?

Wat is de grootte van de te verlenen spnsoring ?

De hoogte van de sponsoring kan variëren van enkele honderden tot (in een enkel geval) enkele duizenden euro’s. Bedacht moet worden dat de geldmiddelen waarover de Lionsclub Epe kan beschikken beperkt is tot de middelen die bijeen kunnen worden gebracht door de organisatie van fondswervende activiteiten, zoals de jaarlijkse Haringparty. Een deel van de aanvragen die  voldoen aan de gestelde criteria moeten dan ook helaas om financiële redenen worden afgewezen.

Gemiddeld heeft de Lionsclub Epe de afgelopen jaren een bedrag van ongeveer € 10.000 per jaar aan sponsoring kunnen verstrekken.

 

Hoe kan een subsidie verzoek worden ingediend?

Een aanvraag voor een bijdrage  kan door middel van het hieronderstaande formulier worden gedaan.

Houdt er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat u een reactie krijgt. Dit in verband met het feit dat we allemaal vrijwilligers zijn en slechts 2 maal per maand bij elkaar komen. Ook wordt elke aanvraag die de goedkeuring van de Projectencommissie draagt, daarna eerst intern voorgedragen aan het Bestuur en alle leden alvorens een definitieve goedkeuring voor subsidie aan het goede doel kan worden verleend en het goede doel op de hoogte wordt gebracht.

In uw aanvraag dient het doel van de aanvraag zo helder mogelijk omschreven te worden; duidelijk moet ook worden waarom aan de Lionsclub een bijdrage wordt gevraagd, aan wie het subsidieverzoek nog meer is voorgelegd, en welk bedrag precies gevraagd wordt (ook graag de totaalbegroting bijvoegen). Het is mogelijk dat we u vragen, zonder dat we al direct een verwachting kunnen scheppen, uw goede doel tijdens een Lionsvergadering aan de leden te presenteren.

Vraag Fondsenwerving

12 + 2 =

01

Uitgangspunten

Hoe komt de Lionsclub tot een besluit en wat zijn de criteria?

Lionsclub Epe hanteert de volgende criteria ten aanzien van projecten die ondersteuning wensen:

 

  1. Het project moet in principe in de regio liggen, opgezet zijn door mensen uit de regio of binding met (mensen uit) de regio hebben. Ook projecten die zijn aangewezen of worden ondersteund door een overkoepelende Lionsorganisatie (Lions Nederland of Lions International) kunnen voor subsidie in aanmerking komen;
  2. Het project is in principe kleinschalig;
  3. Het project heeft geen commerciële doelstelling;
  4. Het project moet in financiële zin controleerbaar zijn en de ontvanger van de subsidie moet handelen volgens ANBI-regels;
  5. De ontvanger van de subsidie verzorgt terugkoppeling over de besteding van de subsidie;
  6. Het project moet een positieve uitstraling hebben op de Lionsclub en/of Epe;
  7. Het project moet binnen het budget van de Lionsclub vallen, cq moet ook geplaatst kunnen worden in de wensenboom.

02

Besluitvorming

De Lionsclub laat zich met betrekking tot subsidieaanvragen adviseren door een uit zijn leden samengestelde Projectencommissie.

Bij het opstellen van het advies gaat de Projectencommissie uit van enkele vooraf door de Lionsclub vastgestelde toetsingscriteria. Het Lionsbestuur neemt op basis van het advies van de Projectencommissie een principe besluit en legt dit voor aan de leden van de Lionsclub.